Ochrana osobných údajů

Politika ochrany soukromí
 
Vážený zákazníku!
 
Před poskytnutím Vašich osobních údajů si prosím pozorně přečtěte naši vyhlášku o ochraně osobních údajů.
 
Vztahy vznikající v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů, zejména  ochrana Vašich práv před neoprávněným zpracováním osobních údajů, práva, povinnosti a zodpovědnosti při zpracování osobních údajů fyzických osob upravuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 
Provozovatelem za účely zákona je BASHA STUDIO s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47190388, společnost zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, Vložka č. 90349/B, IČ DPH SK2023815959.
 
Vaše požadavky a otázky ohledně zpracování osobních údajů můžete adresovat emailem na adresu: gdpr@bashastudio.sk, nebo poštou na adresu BASHA STUDIO s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, (dále jen „kontaktní adresa“).
 
I. ÚČELY ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD
 
Účelem zpracování osobních údajů je:


Umožnění plnění vzájemných závazků vyplývajících z web stránky mikbaits.cz, (dále jen „plnění smluvních závazků”), právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvních závazků je zabezpečení plnění závazků vyplývajících z web stránky mikbaits.cz, kde je smluvní stranou dotknutá osoba ve smyslu § 13 ods. 1  zákona;

Uplatnění nároků ze smluvního vztahu a z dalších práv, nebo právem chráněných zájmů provozovatele web stránky mikbaits.cz, dotknuté osoby, případně dalších osob (třetí strany) zejména v administrativním, soudním nebo výkonném konání, (dále jen „účely ochrany oprávněných zájmů”), právním základem zpracování osobních údajů pro tyto účely je ochrana oprávněných zájmů provozovatele, dotknuté osoby, nebo třetí strany ve smyslu § 13 ods. 1 zákona s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy, nebo práva dotknuté osoby vyžadující ochranu osobních údajů. Vymezení oprávněného zájmu provozovatele je určený v bodě č. 2. Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotknuté osoby v rozsahu i bez souhlasu dotknuté osoby za účelem ochrany oprávněných zájmů provozovatele, nebo třetí strany a je oprávněný poskytnout osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě, avšak pouze za účelem a jen tehdy, je-li to nevyhnutelné pro ochranu práv nebo právem chráněných zájmů provozovatele, uplatňovaných zejména v administrativním, soudním, nebo výkonném konání;


Příprava a zaslání nabídky produktů, informací o aktualitách na web stránce mikbaits.cz, ve formě SMS na telefonní číslo dotknuté osoby,(dále jen „marketingové účely”), právním základem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je Váš prokazatelný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely ve smyslu § 13 ods. 1 zákona. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje, v tomto rozsahu (kategoriích):
 • jméno a příjmení, 
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, případně jiný komunikační kontakt),
 • heslo do web stránky mikbaits.cz
III. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás informovat, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že dotčená osoba neposkytne osobní údaje, ani v rozsahu potřebném pro identifikaci, pak je jí znemožněno zapojení se do přidávání příspěvků na web stránku mikbaits.cz
 
IV. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVANÍ A PROFILOVANÍ
 
Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel neprovozuje žádné automatizované individuální rozhodování, ani profilování, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, a které má právní účinky, týkající se dotčené osoby nebo ji podobně významně ovlivňuje.
 
Ze zákona máte vždy právo namítat, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů a profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.
 
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Provozovatel zpracovávané osobní údaje dotčené osoby nezveřejňuje ani nepřenáší do třetích zemí.
 
VI. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pro:
 • účely plnění smluvních závazků a pro účely ochrany oprávněných zájmů až do doby zániku smluvně právního vztahu a úplného vypořádání práv a povinností,
 • marketingové účely po dobu 10 let od udělení souhlasu, pokud nedojde dříve k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dotčenou osobou. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají.
VII. ZACHOVÁNÍ INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel zpracovává osobní údaje způsobem, který prostřednictvím přiměřených technických a organizačních opatření zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, vymazáním osobních údajů nebo poškozením osobních údajů. Provozovatel je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů.
 
VIII. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY
 
Práva dotčené osoby je možné uplatňovat písemně na adresu provozovatele, emailem na adresu: gdpr@bashastudio.sk nebo poštou na adresu BASHA STUDIO s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava,
 
8.1 Právo odmítnutí zpracování osobních údajů

Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů z důvodu týkajícího se konkrétní situace podle § 13 ods. 1 zákona pro účely ochrany oprávněných zájmů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí, a poeto ani nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby nebo důvody pro uplatnění právního nároku.
 
Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů, které sa Vás týkají, pro účely přímého marketingu (marketingové účely) včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud odmítnete zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účel přímého marketingu nesmí, a proto ani nebude zpracovávat.
 
Pokud provozovatel neprovozuje žádné automatizované rozhodování ani profilování založené na automatizovaném zpracování osobních údajů dotčených osob, dotčená osoba má ze zákona právo odmítnout, aby se na ní nevztahovalo rozhodnutí založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.
 
8.2 Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele:
 
(i)             potvrzení o tom, jestli se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají,
(ii)            přístup k těmto osobním údajům a
(iii)          informace o:
 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • identifikacích příjemců nebo o kategoriích příjemců, kterému byli nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci v třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právu požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování nebo o právu odmítnutí zpracování osobních údajů,
 • právu podat návrh na zahájení konání
 • zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od dotčené osoby,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilování; v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace o použitém postupu a o významu a předpokládaných důsledků takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.
8.3 Právo na opravu osobních údajů dotčené osoby

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 
8.4 Právo na výmaz osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. Provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud dotčená osoba uplatnila právo na výmaz, pokud
 • osobní údaje už nejsou potřebné pro účel, na který se získaly nebo jinak zpracovaly,
 • dotčená osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování osobních údajů vykonává a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • dotčená osoba odmítá zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona (pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany) a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,
 • dotčená osoba odmítá zpracování, které se jí týká, pro účel přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem,
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro vymazání splnění povinnosti podle tohoto zákona, osobního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká Republika vázána nebo
 • se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud
 • dotčená osoba odmítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba odmítá vymazání osobních údajů a žádá namísto toho omezení jejich použití,
 • provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotčená osoba pro uplatnění právního nároku nebo
 • dotčená osoba odmítá zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona (pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany), a to až do ověření, či oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
Pokud se zpracování osobních údajů omezilo podle předchozího odstavce, kromě uchovávání může osobní údaje provozovatel zpracovat jen se souhlasem dotčené osoby nebo pro účel uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodu veřejného zájmu.
Dotčené osobě, které se omezí zpracování osobních údajů, je provozovatel povinný informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušené.
 
8.5 Právo na přenosnost osobních údajů

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, a které poskytla provozovateli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovatel, pokud je to technicky možné a pokud jde o zpracování osobních údajů dotčené osoby založené na souhlase se zpracováním osobních údajů poskytnutým samotnou dotčenou osobou nebo pokud je zpracování osobních údajů založené na smluvním vztahu, kterého je dotčená osoba smluvní stranou. Uplatněním práva na získání a přenosnost osobních údajů není dotčené právo na vymazání osobních údajů.

8.6 Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají. Můžete souhlas odvolat stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlase před jeho odvoláním, ani na zákonnost zpracování osobních údajů po uzavření smlouvy, které je provozovatel oprávněný zpracovávat i bez souhlasu dotčené osoby pro účely:
 • plnění závazků vyplývajících z web stránky mikbaits.cz
 • ochrany oprávněných zájmů až do doby zániku smluvně právního vztahu a úplným vypořádáním práv a povinností smluvních stran z něho vyplívajících. 
8.7 Právo podat návrh na začátek konání o ochraně osobních údajů 

Dotčená osoba, která tvrdí, že je přímo dotčená na svých právech ustanovených zákonem, může podat návrh na začátek konání o ochraně osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 
Tipy z našeho e-shopu
Katalog
2023